ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်း / ဒေသ တရားရုံးများ

ဖွဲ့စည်းခြင်း

ပြည်နယ် သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီးတွင် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ နယ်မြေ ရှိခဲ့လျှင် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းအတွင်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်းတရားရုံးနှင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသအတွင်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတရားရုံးများကို တည်ထောင် ထားပါသည်။

စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာ

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းတရားရုံးနှင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုုပ်ခွင့်ရဒေသတရားရုံးများသည် ဥပဒေနှင့်အညီ ပြစ်မှုမူလမှုများနှင့် တရားမမူလမှုများကိုလည်းကောင်း၊ ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ သတ်မှတ် ထားသော အမှုများကိုလည်းကောင်း  စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာ ရှိပါသည်။