ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္း / ေဒသ တရားရံုးမ်ား

ဖဲြ႕စည္းျခင္း

ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ နယ္ေျမ ရိွခဲ့လွ်င္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္းအတြင္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္းတရားရံုးနွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသအတြင္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတရားရံုးမ်ားကို တည္ေထာင္ ထားပါသည္။

စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာ

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္းတရားရံုးနွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ုဳပ္ခြင့္ရေဒသတရားရံုးမ်ားသည္ ဥပေဒနွင့္အညီ ျပစ္မႈမူလမႈမ်ားနွင့္ တရားမမူလမႈမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ သတ္မွတ္ ထားေသာ အမႈမ်ားကိုလည္းေကာင္း  စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ရိွပါသည္။