ေၾကညာခ်က္မ်ား

 

ျပစ္မႈဆုိင္ရာအမႈမ်ား

၂၁-၂-၂၀၁၇   ရက္ေန႔တြင္စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္မည့္ျပစ္မႈဆုိင္ရာအမႈမ်ား                    download pdf

၁၄-၂-၂၀၁၇   ရက္ေန႔တြင္စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္မည့္ျပစ္မႈဆုိင္ရာအမႈမ်ား                    download pdf

၁၀-၂-၂၀၁၇   ရက္ေန႔တြင္စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္မည့္ျပစ္မႈဆုိင္ရာအမႈမ်ား  ၂               ... ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

(ျပစ္မႈဆိုင္ရာ) ႀကိဳတင္သတိေပးအမႈေခၚစာရင္း

(၂၀-၃ -၂၀၁၇ ရက္ေန႔ မွ ၂၄- ၃-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ အထိ)                                     download pdf 

(၁၃-၃ -၂၀၁၇ ရက္ေန႔ မွ ၁၇- ၃-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ အထိ)                                     download pdf... ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္