ေၾကညာခ်က္မ်ား

 

ျပစ္မႈဆုိင္ရာအမႈမ်ား

၂၉-၃-၂၀၁၇     ရက္ေန႔တြင္စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္မည့္ျပစ္မႈဆုိင္ရာအမႈမ်ား                  download pdf

၂၄-၃-၂၀၁၇     ရက္ေန႔တြင္စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္မည့္ျပစ္မႈဆုိင္ရာအမႈမ်ား                  download pdf

၂၃-၃-၂၀၁၇     ရက္ေန႔တြင္စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္မည့္ျပစ္မႈဆုိင္ရာအမႈမ်ား                 ... ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

(ျပစ္မႈဆိုင္ရာ) ႀကိဳတင္သတိေပးအမႈေခၚစာရင္း

(၁၈-၄ -၂၀၁၇ ရက္ေန႔ မွ ၂၁- ၄-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ အထိ)                                     download pdf

(၁၀-၄ -၂၀၁၇ ရက္ေန႔ မွ ၁၂- ၄-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ အထိ)                                     download pdf

(... ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္