ေၾကညာခ်က္မ်ား

 

ျပစ္မႈဆုိင္ရာအမႈမ်ား

၁၇-၁-၂၀၁၇   ရက္ေန႔တြင္စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္မည့္ျပစ္မႈဆုိင္ရာအမႈမ်ား                   download pdf

၁၂-၁-၂၀၁၇   ရက္ေန႔တြင္စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္မည့္ျပစ္မႈဆုိင္ရာအမႈမ်ား                   download pdf

၁၁-၁-၂၀၁၇   ရက္ေန႔တြင္စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္မည့္ျပစ္မႈဆုိင္ရာအမႈမ်ား                  ... ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

(ျပစ္မႈဆိုင္ရာ) ႀကိဳတင္သတိေပးအမႈေခၚစာရင္း

(၆-၂ -၂၀၁၇ ရက္ေန႔ မွ ၁၀- ၂-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ အထိ) ၂                                    download pdf

(၆-၂ -၂၀၁၇ ရက္ေန႔ မွ ၁၀- ၂-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ အထိ)                                        download pdf       ... ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္