ေၾကညာခ်က္မ်ား

ရာဇဝတ္ဆုိင္ရာအမႈမ်ား

  ၂၁-၃-၂၀၁၉      ရက္ေန႔တြင္စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္မည့္ျပစ္မႈဆုိင္ရာအမႈမ်ား          download pdf 

  ၁၉-၃-၂၀၁၉      ရက္ေန႔တြင္စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္မည့္ျပစ္မႈဆုိင္ရာအမႈမ်ား          download pdf 

  ၁၄-၃-၂၀၁၉      ရက္ေန႔တြင္စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္မည့္ျပစ္မႈဆုိင္ရာအမႈမ်ား         ... ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

(ရာဇဝတ္ဆိုင္ရာ) ႀကိဳတင္သတိေပးအမႈေခၚစာရင္း

(   ၈- ၄-၂၀၁၉ ရက္ေန႔  မွ                   ၁၂-၄-၂၀၁၉ ရက္ေန႔ အထိ)                 download pdf

(   ၁- ၄-၂၀၁၉ ရက္ေန႔  မွ                   ၅-၄-၂၀၁၉ ရက္ေန႔ အထိ)                   download pdf

(  ၂၅- ၃-၂၀၁၉ ရက္ေန႔  မွ         ... ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္