ကြေညာချက်များ

ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာအမှုများ

၁၆-၁-၂၀၂၀         ရက်နေ့တွင်စီရင်ချက်ချမှတ်မည့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုများ    download pdf 

၁၄-၁-၂၀၂၀         ရက်နေ့တွင်စီရင်ချက်ချမှတ်မည့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုများ    download pdf 

၁၃-၁-၂၀၂၀         ရက်နေ့တွင်စီရင်ချက်ချမှတ်မည့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုများ   ... ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

(ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ) ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း

(  ၁၀- ၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့  မှ                           ၁၄-၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့ အထိ)        download pdf

(  ၂၇- ၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့  မှ                           ၃၁-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့ အထိ)  ၂    ... ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်