ကြေညာချက်များ

ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာအမှုများ

  ၃-၉-၂၀၂၀   ရက်နေ့တွင်စီရင်ချက်ချမှတ်မည့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုများ     download pdf

  ၂-၉-၂၀၂၀   ရက်နေ့တွင်စီရင်ချက်ချမှတ်မည့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုများ     download pdf

၂၆-၈-၂၀၂၀   ရက်နေ့တွင်စီရင်ချက်ချမှတ်မည့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုများ    ... ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

(ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ) ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း

(၁၄-၉-၂၀၂၀     ရက်နေ့မှ    ၁၈-၉-၂၀၂၀   ရက်နေ့ အထိ)            download pdf

(၂၁-၉-၂၀၂၀     ရက်နေ့မှ    ၂၅-၉-၂၀၂၀   ရက်နေ့ အထိ)            download pdf

(၁၄- ၉-၂၀၂၀   ... ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်