ကြေညာချက်များ

ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာအမှုများ

  ၂၂-၅-၂၀၁၉       ရက်နေ့တွင်စီရင်ချက်ချမှတ်မည့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုများ        download pdf   

  ၁၅-၅-၂၀၁၉       ရက်နေ့တွင်စီရင်ချက်ချမှတ်မည့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုများ  ၂    download pdf   

  ၁၅-၅-၂၀၁၉       ရက်နေ့တွင်စီရင်ချက်ချမှတ်မည့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုများ  ... ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

(ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ) ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း

(  ၁၇- ၆-၂၀၁၉ ရက်နေ့  မှ                ၂၁-၆-၂၀၁၉ ရက်နေ့ အထိ)                   download pdf

(  ၁၀- ၆-၂၀၁၉ ရက်နေ့  မှ                ၁၄-၆-၂၀၁၉ ရက်နေ့ အထိ)                  ... ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်