ေၾကညာခ်က္မ်ား

ရာဇဝတ္ဆုိင္ရာအမႈမ်ား

     ၁၇-၁-၂၀၁၉      ရက္ေန႔တြင္စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္မည့္ျပစ္မႈဆုိင္ရာအမႈမ်ား            download pdf

     ၁၆-၁-၂၀၁၉      ရက္ေန႔တြင္စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္မည့္ျပစ္မႈဆုိင္ရာအမႈမ်ား            download pdf

     ၁၀-၁-၂၀၁၉      ရက္ေန႔တြင္စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္မည... ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

(ရာဇဝတ္ဆိုင္ရာ) ႀကိဳတင္သတိေပးအမႈေခၚစာရင္း

(  ၁၁- ၂-၂၀၁၉ ရက္ေန႔  မွ                ၁၅-၂-၂၀၁၉ ရက္ေန႔ အထိ)                  download pdf

(  ၂၁- ၁-၂၀၁၉ ရက္ေန႔  မွ                ၂၅-၁-၂၀၁၉ ရက္ေန႔ အထိ)                  download pdf

(  ၄- ၂-၂၀၁၉ ရက္ေန႔ ... ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္