ကြေညာချက်များ

ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာအမှုများ

  ၂၃-၇-၂၀၁၉       ရက်နေ့တွင်စီရင်ချက်ချမှတ်မည့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုများ       download pdf 

  ၁၇-၇-၂၀၁၉       ရက်နေ့တွင်စီရင်ချက်ချမှတ်မည့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုများ       download pdf 

  ၉-၇-၂၀၁၉       ရက်နေ့တွင်စီရင်ချက်ချမှတ်မည့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုများ ... ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

(ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ) ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း

(  ၁၂- ၈-၂၀၁၉ ရက်နေ့  မှ                 ၁၆-၈-၂၀၁၉ ရက်နေ့ အထိ)                  download pdf

(  ၅- ၈-၂၀၁၉ ရက်နေ့  မှ                    ၉-၈-၂၀၁၉ ရက်နေ့ အထိ)                  ... ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်