ေၾကညာခ်က္မ်ား

 

ျပစ္မႈဆုိင္ရာအမႈမ်ား  

   ၂၂-၈-၂၀၁၇     ရက္ေန႔တြင္စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္မည့္ျပစ္မႈဆုိင္ရာအမႈမ်ား              download pdf

   ၁၆-၈-၂၀၁၇     ရက္ေန႔တြင္စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္မည့္ျပစ္မႈဆုိင္ရာအမႈမ်ား              download pdf

   ၁၅-၈-၂၀၁၇     ရက္ေန႔တြင္စီရင္ခ်က္ခ်မ... ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

(ျပစ္မႈဆိုင္ရာ) ႀကိဳတင္သတိေပးအမႈေခၚစာရင္း

(၁၁-၉ -၂၀၁၇ ရက္ေန႔ မွ ၁၅- ၉-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ အထိ)                                    download pdf

( ၄-၉ -၂၀၁၇ ရက္ေန႔ မွ    ၈- ၉-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ အထိ)                                    download pdf

(၂၈-၈ -၂၀၁၇ ရက္ေန႔ မွ   ၁- ၉-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ အထိ)... ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္