ေၾကညာခ်က္မ်ား

 

ျပစ္မႈဆုိင္ရာအမႈမ်ား

  ၂၈-၄-၂၀၁၇     ရက္ေန႔တြင္စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္မည့္ျပစ္မႈဆုိင္ရာအမႈမ်ား                download pdf

  ၂၆-၄-၂၀၁၇     ရက္ေန႔တြင္စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္မည့္ျပစ္မႈဆုိင္ရာအမႈမ်ား                download pdf

  ၂၁-၄-၂၀၁၇   ရက္ေန႔တြင္စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္မည့္ျပစ္မႈဆုိင္ရာအမႈမ်ား  ၂             ... ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

(ျပစ္မႈဆိုင္ရာ) ႀကိဳတင္သတိေပးအမႈေခၚစာရင္း

(၂၂-၅ -၂၀၁၇ ရက္ေန႔ မွ ၂၆- ၅-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ အထိ)                                    download pdf

(၁၅-၅ -၂၀၁၇ ရက္ေန႔ မွ ၁၉- ၅-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ အထိ)                                    download pdf

(၈-... ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္