ေၾကညာခ်က္မ်ား

 

ျပစ္မႈဆုိင္ရာအမႈမ်ား

၂၃-၁၀-၂၀၁၇     ရက္ေန႔တြင္စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္မည့္ျပစ္မႈဆုိင္ရာအမႈမ်ား              download pdf 

၂၀-၁၀-၂၀၁၇     ရက္ေန႔တြင္စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္မည့္ျပစ္မႈဆုိင္ရာအမႈမ်ား              download pdf 

... ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

(ျပစ္မႈဆိုင္ရာ) ႀကိဳတင္သတိေပးအမႈေခၚစာရင္း

( ၁၄-၁၁ -၂၀၁၇ ရက္ေန႔ မွ ၁၇- ၁၁-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ အထိ)                                download pdf

(၆-၁၀ -၂၀၁၇ ရက္ေန႔ မွ   ၁၀- ၁၁-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ အထိ)                                download pdf

(၃၀-၁၀ -၂၀၁၇ ရက္ေန႔ မွ   ၁- ၁၁-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ အထိ)    ... ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္