ကြေညာချက်များ

ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာအမှုများ

၂၂-၁၁-၂၀၁၉       ရက်နေ့တွင်စီရင်ချက်ချမှတ်မည့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုများ    download pdf 

၂၀-၁၁-၂၀၁၉       ရက်နေ့တွင်စီရင်ချက်ချမှတ်မည့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုများ    download pdf 

၁၉-၁၁-၂၀၁၉       ရက်နေ့တွင်စီရင်ချက်ချမှတ်မည့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုများ   ... ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

(ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ) ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း

(  ၉- ၁၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့  မှ                       ၁၃-၁၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့ အထိ)            download pdf

(  ၂- ၁၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့  မှ                        ၆-၁၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့ အထိ)             ... ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်