ေၾကညာခ်က္မ်ား

 

ျပစ္မႈဆုိင္ရာအမႈမ်ား

  ၂၃-၆-၂၀၁၇     ရက္ေန႔တြင္စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္မည့္ျပစ္မႈဆုိင္ရာအမႈမ်ား                download pdf

  ၂၂-၆-၂၀၁၇     ရက္ေန႔တြင္စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္မည့္ျပစ္မႈဆုိင္ရာအမႈမ်ား                download pdf

  ၂၀-၆-၂၀၁၇     ရက္ေန႔တြင္စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္မည့္ျပစ္မႈဆုိင္ရာအမႈမ်ား               ... ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

(ျပစ္မႈဆိုင္ရာ) ႀကိဳတင္သတိေပးအမႈေခၚစာရင္း

(၁၇-၇ -၂၀၁၇ ရက္ေန႔ မွ ၂၁- ၇-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ အထိ)                                    download pdf

(၁၀-၇ -၂၀၁၇ ရက္ေန႔ မွ ၁၄- ၇-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ အထိ)                                    download pdf

(  ၃-၇ -၂၀၁၇ ရက္ေန႔ မွ   ၇- ၇-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ အထိ)... ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္