ကြေညာချက်များ

ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာအမှုများ

  ၂၆-၃-၂၀၂၀       ရက်နေ့တွင်စီရင်ချက်ချမှတ်မည့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုများ  download pdf 

၂၀-၃-၂၀၂၀       ရက်နေ့တွင်စီရင်ချက်ချမှတ်မည့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုများ   download pdf 

 ၁၉-၃-၂၀၂၀       ရက်နေ့တွင်စီရင်ချက်ချမှတ်မည့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုများ  ... ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

(ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ) ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း

(  ၂၃- ၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့  မှ                           ၂၆-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့ အထိ)  ၂    download pdf

(  ၆- ၄-၂၀၂၀ ရက်နေ့  မှ                             ၉-၄-၂၀၂၀ ရက်နေ့ အထိ)        ... ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်