ေၾကညာခ်က္မ်ား

 

ျပစ္မႈဆုိင္ရာအမႈမ်ား

  ၁၁-၄-၂၀၁၈     ရက္ေန႔တြင္စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္မည့္ျပစ္မႈဆုိင္ရာအမႈမ်ား            download pdf

  ၁၀-၄-၂၀၁၈     ရက္ေန႔တြင္စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္မည့္ျပစ္မႈဆုိင္ရာအမႈမ်ား            download pdf

   ၆-၄-၂၀၁၈     ရက္ေန႔တြင္စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္မည့္ျပစ္မႈဆုိင္ရာအမႈမ်ား ၂          ... ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

 

(ျပစ္မႈဆိုင္ရာ) ႀကိဳတင္သတိေပးအမႈေခၚစာရင္း

( ၁၄- ၅-၂၀၁၈ ရက္ေန႔    မွ          ၁၈-၅-၂၀၁၈ ရက္ေန႔ အထိ)                        download pdf

( ၈- ၅-၂၀၁၈ ရက္ေန႔    မွ          ၁၁-၅-၂၀၁၈ ရက္ေန႔ အထိ)                          download pdf

( ၂- ၅-၂၀၁၈... ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္