ကြေညာချက်များ

ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာအမှုများ

၁၅-၇-၂၀၂၀   ရက်နေ့တွင်စီရင်ချက်ချမှတ်မည့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုများ     download pdf  

၁၄-၇-၂၀၂၀   ရက်နေ့တွင်စီရင်ချက်ချမှတ်မည့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုများ     download pdf  

၁၀-၇-၂၀၂၀   ရက်နေ့တွင်စီရင်ချက်ချမှတ်မည့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုများ    ... ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

(ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ) ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း

( ၄- ၈-၂၀၂၀    ရက်နေ့မှ     ၇-၈-၂၀၂၀     ရက်နေ့ အထိ)            download pdf

(၂၇- ၇-၂၀၂၀   ရက်နေ့မှ   ၃၁-၇-၂၀၂၀     ရက်နေ့ အထိ)            download pdf

(၂၁- ၇-၂၀၂၀   ရ... ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်