ေၾကညာခ်က္မ်ား

 

ျပစ္မႈဆုိင္ရာအမႈမ်ား

  ၂၅-၁-၂၀၁၈     ရက္ေန႔တြင္စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္မည့္ျပစ္မႈဆုိင္ရာအမႈမ်ား              download pdf

  ၂၄-၁-၂၀၁၈     ရက္ေန႔တြင္စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္မည့္ျပစ္မႈဆုိင္ရာအမႈမ်ား              download pdf

  ၁၉-၁-၂၀၁၈     ရက္ေန႔တြင္စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္မည့္ျပစ္မႈဆုိင္ရာအမႈမ်ား  ၂          ... ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

 

(ျပစ္မႈဆိုင္ရာ) ႀကိဳတင္သတိေပးအမႈေခၚစာရင္း

(  ၁၃ -၂-၂၀၁၈ ရက္ေန႔  မွ    ၁၆-၂-၂၀၁၈ ရက္ေန႔ အထိ)                               download pdf

(      ၅ -၂-၂၀၁၈ ရက္ေန႔  မွ    ၉-၂-၂၀၁၈ ရက္ေန႔ အထိ)                               download pdf

(    ၂၉-၁ -၂၀၁၈ ရက္ေန႔ မွ    ၂- ၂-၂၀၁... ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္