ကြေညာချက်များ

ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာအမှုများ

၁၉-၉-၂၀၁၉       ရက်နေ့တွင်စီရင်ချက်ချမှတ်မည့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုများ      download pdf 

၁၈-၉-၂၀၁၉       ရက်နေ့တွင်စီရင်ချက်ချမှတ်မည့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုများ      download pdf 

၁၇-၉-၂၀၁၉       ရက်နေ့တွင်စီရင်ချက်ချမှတ်မည့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုများ     ... ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

(ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ) ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း

(  ၁၆- ၁၀-၂၀၁၉ ရက်နေ့  မှ                  ၁၈-၁၀-၂၀၁၉ ရက်နေ့ အထိ)              download pdf

(  ၇- ၁၀-၂၀၁၉ ရက်နေ့  မှ                    ၁၀-၁၀-၂၀၁၉ ရက်နေ့ အထိ)             ... ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်